สำรวจภายในจังหวัด

| พิมพ์ |

 

ผลการสำรวจถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจผลการสำรวจถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน“วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” ประจำปี 2561new1

การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 3 งานบริการของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตราด new1

  รายงานผล รอบ 6 เดือน

  รายงานผล รอบ 9 เดือน

  รายงานผล รอบ 12 เดือน