ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ ประจำปี พ.ศ.2563

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงสร้างเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร

- ขั้นตอนข้อแนะนำ

- คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ ประจำปี 2560

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ ประจำปี 2561  

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ ประจำปี 2562 

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ ประจำปี 2563


 


 


สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.