โครงสร้างหน้าที่

bloggif 5df24f6d85e90

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด มีดังต่อไปนี้

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของข้อมูลและสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.