วิสัยทัศน์จังหวัดตราด

“ตราดเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.