๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ โครงการปฎิรูปการเรียนเชิงพื้นที่จังหวัดตราด

p1

      สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้เห็นชอบจังหวัดตราด เป็นจังหวัดนำร่อง

 โครงการปฎิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดตราด ได้ทำงานร่วมกับภาคีจังหวัดตราด เพื่อการปฎิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดตราด

   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดตราด ในการนี้ทาง

 สสค. ได้ให้มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตเป็นผู้รับผิดชอบ ในการวิจัยด้านความต้องการ และการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด เพื่อนำ

 ข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบ

 การในจังหวัดตราด โดยมีสำนักงานสถิติจังหวัดตราด ให้ความร่วมมือในการออกสำรวจสถานประกอบการในครั้งนี้ด้วย ระหว่าง

  วันที่ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก                                                               

 

banner_all1

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.